S&P
  • ไทย
  • Call Center 1344

Corporate Social Responsibilities CSR

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “S&P เติมรอยยิ้มให้กัน ปี 9" โดยคุณมณีสุดา ศิลาอ่อน
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ขนทัพพนักงานร่วมทำกิจกรรมปลูกข้าว ดำนา เพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นอกจากนี้คุณภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ ยังมอบเงินสนับสนุน
การศึกษาให้กับโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ อีกด้วย